Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc ck theo thỏa thuận của 2 bên